Welkom
Samenwerken 
R.T.-praktijk
R.T.-praktijk
© h.fisscher 2015
Wat is RT
R.T. is een vorm van pedagogische en didactische hulpverlening aan kinderen die doorleer-en/ of sociaal emotionele problemen op een lager dan gemiddeldniveau werken dan hun leeftijdsgenootjes.
Om uw kind goed in kaart te brengen verzamel ik eerst informatie.
Er vindt een kennismakingsgesprek (intakegesprek) plaats met de ouders, waarinsamen met hen de hulpvraag wordt vastgelegd.
Voorts wordt er in overleg met de ouders een afspraak gemaakt met de leerkracht(en) van uw kind.
De informatie van de leerkracht is zeer waardevol en bestaat uit  een gesprek,bespreken van toetsuitslagen en observaties, die gedaan zijn in de groep.  
Daarnaast wordt door mij een didactisch onderzoek gedaan.
Deze toets wordt op een later tijdstip herhaald, waardoor devooruitgang meetbaar is.
Wanneer de hulpvraag en de diagnose duidelijk zijn wordt er een behandelingsplan opgesteld .
Naast het hanteren van eigen methodieken sluit ik aan bij de methode die op de school van uw kind wordt gebruikt.
Bij het kiezen van de materialen gebruik ik de hulpmiddelen die voor uw kind duidelijk te begrijpen en te hanteren zijn.
Na 13 weken bespreek ik  met de ouders of de resultaten die we hadden beoogd bereikt zijn.
U ontvangt hiervan een verslag.
Wat is R.T.